info@analyticsindiamag.com +91-95389 89028, +91-96325 33477

Shashank Shekhar

Head, AI Labs at SubexShare

Shashank Shekhar